Strona główna TVP1 TVP2 TVP Polonia TVP Kultura TVP Sport
Szukaj słowa w ogłoszeniu: Szukaj
Wyszukiwarka AUTO-GIEŁDY
rodzaj pojazdu/maszyny marka model rok produkcji od rok produkcji do

Regulamin usługi ekspozycji ogłoszeń w Telegazetach TVP

(teletekst i strony internetowe)

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki ekspozycji Ogłoszeń w Telegazetach TVP.

 

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a)    „Usługa” – usługa ekspozycji Ogłoszeń w Telegazetach TVP.

b)    „Telegazeta TVP” – strony teletekstu oraz strony internetowe, których strona główna znajduje się pod adresem: http://www.telegazeta.pl

c)    „Usługodawca” - Telewizja Polska Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie  w wysokości 266 596 500,00 zł.

d)    „Oferent” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca ekspozycję Ogłoszenia
w Telegazecie. W przypadku osoby fizycznej Oferentem może być tylko osoba pełnoletnia.

e)    „Ogłoszenie” – treść wiadomości pochodząca od Oferenta, przeznaczona do ekspozycji na stronach Telegazet TVP.

f)    „Regulamin” – niniejszy Regulamin usługi ekspozycji ogłoszeń w Telegazetach TVP.

g)    „Serwis” - wykonywanie Usługi na zlecenie Oferenta przez Usługodawcę.

h)     „Zasady nadawania reklam i audycji sponsorowanych w programach Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji” – zasady publikowane na stronie internetowej pod adresem: http://www.brtvp.pl/.

i)     „Znak” – litera, cyfra, znak interpunkcyjny a także spacja (jednokrotny odstęp pomiędzy literą, cyfrą lub znakiem interpunkcyjnym).

 

3. Oferent poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 

§ 2. Zasady korzystania z Usługi

 

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem.

 

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.

 

3. Przedmiotem Ogłoszeń mogą być towary i usługi, których reklama nie jest zabroniona oraz którymi obrót w Polsce jest dozwolony, a fakt ten zostanie udokumentowany stosownym zezwoleniem lub atestem.

 

4. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń prawem zabronionych oraz tych, które są niezgodne z linią programową nadawcy publicznego określoną jego ustawowymi zadaniami. W  szczególności nie będą emitowane Ogłoszenia:

a)    agencji towarzyskich i matrymonialnych,

b)    pism, wydawnictw oraz filmów erotycznych,

c)    których treść narusza interesy konkurencyjne Usługodawcy.

 

5. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń, które ze względu na rodzaj prezentowanego produktu lub usługi, a także swoją treść lub formę mogą narażać małoletnich na potencjalne niebezpieczeństwo fizyczne lub moralne. W szczególności nie będą eksponowane Ogłoszenia dotyczące:

a)    produktów łatwopalnych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych, które mogą być używane tylko przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem,

b)    środków antykoncepcyjnych, produktów do utrzymania higieny intymnej, bielizny osobistej,

c)    ukazujące niewłaściwe do naśladowania przez małoletnich wzorce zachowań.

 

6. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń dotyczących produktów lub usług przeznaczonych dla małoletnich, które:

a)    wykorzystują łatwowierność lub brak doświadczenia małoletnich, w szczególności poprzez informowanie o cechach produktów lub usług nie istniejących
w rzeczywistości, zawierają treści wskazujące, że zakupienie prezentowanego
w Ogłoszeniu produktu daje poczucie wyższości wobec rówieśników, którzy takiego produktu nie kupili,

b)    zachęcają małoletnich do wykonywania czynności niebezpiecznych,

c)    promują loterie promocyjne i konkursy, przeznaczone dla małoletnich, w których obietnica wygrania nagrody uzależniona jest od zakupienia całej serii produktów lub obwarowana jest warunkami niemożliwymi do spełnienia przez małoletnich.

 

7. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń zawierających treści powszechnie uważane za obraźliwe, naruszające dobra osobiste osób trzecich oraz treści, które uzna za gorszące bądź niewłaściwe do odbioru w szczególności przez dzieci.

 

8. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń zawierających adresy internetowe stron, na których znajdują się oferty dotyczące sprzedaży towarów lub usług innych niż oferowane w Telegazecie, chyba że emisja tych Ogłoszeń jest szczególnie uzasadniona.

 

9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczania ilości reklam z określonej dziedziny.

 

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    treść Ogłoszeń,

b)    szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Oferenta z Usługi,

c)    problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku braku sygnału TV, awarii na łączach, zdarzeń losowych, w tym zdarzeń o charakterze siły wyższej,

d)    korzystanie z Usługi przez Oferentów niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające
z niewłaściwego zrozumienia przez Oferenta charakteru Usługi,

e)    przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych takich jaki konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu.

 

11. Oferent odpowiada za naruszenie w Ogłoszeniu dóbr osobistych lub praw autorskich     i pokrewnych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Usługodawcy, Oferent zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu.

 

12. Usługodawca ma prawo żądać od Oferenta dostarczenia następujących dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz koncesji, zezwoleń lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokumenty należy dostarczyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

 

13. Usługodawca ma prawo zażądać od Oferenta dodatkowo dostarczenia innych dokumentów, próbek produktów, opakowań, wysyłanych do klientów materiałów informacyjnych lub promocyjnych oraz innych materiałów lub dokumentów dotyczących oferowanego w Ogłoszeniu towaru lub usługi.

 

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy ekspozycji Ogłoszenia, jeśli jego treść lub forma jest sprzeczna z „Zasadami nadawania reklam i audycji sponsorowanych
w programach Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji”.

 

15. Usługodawca ma prawo do wstrzymania ekspozycji wszelkich Ogłoszeń w obliczu wyjątkowych i ważnych wydarzeń w kraju i na świecie, których charakter mógłby kolidować z informacjami zamieszczonymi na danej stronie Telegazety lub naruszać linię programową Usługodawcy. Wznowienie ekspozycji w niewykorzystanej części może mieć miejsce w późniejszym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Oferenta o czasowym wyłączeniu ekspozycji konkretnej strony lub paska ogłoszeniowego oraz przyczynach takiego działania.

 

16. Jeśli w wyniku czasowego wstrzymania ekspozycji Ogłoszenia w trybie opisanym
w ust. 15 powstanie szkoda po stronie Oferenta lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, Usługodawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 

§ 3. Zlecenie i ekspozycji Ogłoszenia

 

1. Warunkiem ekspozycji Ogłoszenia w Telegazecie jest dokonanie wpłaty obliczonej zgodnie z Cennikiem Ogłoszeń na rachunek bankowy, którego numer podany jest w tym cenniku.

 

2. Zlecenie ekspozycji Ogłoszenia następuje w sposób bezpośredni albo za pośrednictwem Biur Ogłoszeń.

 

3. Zlecenie ekspozycji Ogłoszenia w sposób bezpośredni następuje przez przekazanie Ogłoszenia wraz z dowodem wpłaty, o której mowa w ust. 1:

 

a)    w drodze doręczenia pod następujący adres: Telewizja Polska S.A. w likwidacji, Biuro Reklamy  00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17, z dopiskiem „Telegazeta - ogłoszenie”,

b)    za pośrednictwem poczty na adres podany w pkt. a), w kopercie z dopiskiem: „Telegazeta – ogłoszenie” lub telefaksem pod numerem: (22) 547-67-07

c)    pocztą elektroniczną na adres:  telegazeta@tvp.pl.

 

4. Po przesłaniu Ogłoszenia za pośrednictwem telefaksu wskazane jest telefoniczne potwierdzenie jego czytelności.

 

5. Zlecenie ekspozycji Ogłoszenia za pośrednictwem Biur Ogłoszeń wymaga skontaktowania się w tym celu z jednym z Biur wymienionych w Telegazecie na stronie 453 lub w Internecie na stronie: www.telegazeta.pl

 

6. Oferent zobowiązany jest wraz z Ogłoszeniem podać swoje imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres zamieszkania lub adres siedziby.

 

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji treści Ogłoszeń w zakresie ich zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki) oraz Regulaminem.

 

8. Pozytywnie zweryfikowane przez Usługodawcę Ogłoszenie jest jednorazowo eksponowane w Telegazecie (na stronach teletekstu oraz, w miarę możliwości, na stronach internetowych, których strona główna znajduje się pod adresem: http://www.telegazeta.pl w najbliższym możliwym terminie od daty jego otrzymania. Ogłoszenie jest eksponowane przez 7, 14 lub 28 kolejnych dni kalendarzowych, zależnie od rodzaju ogłoszenia.

 

9. Ogłoszenia są eksponowane w jednym z następujących działów ogłoszeń:

a)    „Auto–giełda” (w tym „Ogłoszenia motoryzacyjne” oraz „Spedycja”),

b)    „Turystyka”,

c)    „Nieruchomości”,

d)    „Ogłoszenia drobne” (kupię/sprzedam/inne/usługi, praca, pożyczki/ kredyty).

 

10. Ogłoszenia są eksponowane w teletekście na następujących powierzchniach:

a)    cała strona,

b) pasek ogłoszeniowy,

c)    moduł reklamowy.

 

11. Oferent może w drodze indywidualnych negocjacji z Usługodawcą uzgodnić inne, niż opisane w Regulaminie, warunki ekspozycji Ogłoszeń (w tym reklam) w Telegazecie.
W tym celu Oferent powinien skontaktować się z Usługodawcą w dniach od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od godziny 08:00 do godziny 16:00, pod numerem telefonu (22) 547-67-05 lub e-mailem na adres: 
telegazeta@tvp.pl.

 

12. W przypadku, gdy Ogłoszenie lub stanowiące jego załącznik fotografie posiadają cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego lub zawierają formy przedstawieniowe znaków towarowych, Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że posiada niezbędne uprawnienia w tym zakresie oraz udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji obejmującej majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne do Ogłoszenia i fotografii oraz prawa ochronne do przedstawionych w Ogłoszeniu lub na fotografiach znaków towarowych. Licencja obejmuje korzystanie i rozporządzanie Ogłoszeniem lub stanowiącymi jego załącznik fotografiami w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem i obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)    wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci,

b)    wszelkie rozpowszechnianie, w tym:

a.    wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą  wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;

b. wszelkie publiczne udostępnianie Ogłoszenia lub stanowiących jego       załącznik fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego/nich   dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje       naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub     multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym   także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek          technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też
    w serwisach wymienionych w lit. a.,

c.  wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie.

 

13. Licencja obejmuje także prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności co do adaptacji i przeróbek w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 12, z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych twórców.

 

14. Usługodawca ma prawo korzystania z Ogłoszenia lub stanowiących jego załącznik fotografii, na polach eksploatacji określonych w ust. 12 do celów reklamy i promocji Serwisu, Usługodawcy, jego działalności lub poszczególnych jego jednostek.

 

15. Usługodawca ma prawo do udzielania sublicencji w zakresie określonym w ust. 12–13 podmiotowi świadczącemu usługę rozpowszechniania Ogłoszeń.

 

§ 4. Redagowanie Ogłoszeń i szczegółowe warunki ich ekspozycji

 

I. „Auto-giełda”

 

1. Treść Ogłoszenia może zawierać maksymalnie 19 wierszy po 37 znaków. W treści Ogłoszenia musi być podana cena pojazdu/maszyny/urządzenia i numer telefonu kontaktowego, który służy do udzielania informacji osobom zainteresowanym Ogłoszeniem. Cena musi być podana w złotych polskich.

 

2. W ramach jednostkowej opłaty może być w Ogłoszeniu eksponowana treść dotycząca tylko jednego pojazdu/maszyny/urządzenia. W przypadku, gdy treść Ogłoszenia zawiera ponad 19 wierszy po 37 znaków, Usługodawca zastrzega sobie prawo do skrócenia treści Ogłoszenia. 

 

3. Ogłoszenia o treści dotyczącej części do pojazdu/maszyny/urządzenia mogą być eksponowane na stronach poszczególnych marek, o ile dotyczą konkretnego pojazdu/maszyny/urządzenia. W takim przypadku podlegają jednostkowej opłacie za standardowy moduł w dziale „Auto-giełda”, zgodny z cennikiem danej strony. Jeżeli Ogłoszenie dotyczące części ma charakter ogólny np. "części do samochodów zachodnich", wówczas ogłoszenie takie może być eksponowane tylko na stronie dotyczącej części. W Ogłoszeniach dotyczących części nie musi być podana cena.

 

4. Ogłoszenia dotyczące usług sprowadzania pojazdów/maszyn/urządzeń, napraw
i innych zamieszczane są wyłącznie na stronie z "Ogłoszeniami motoryzacyjnymi" i na paskach ogłoszeniowych.

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których istnieje podejrzenie
o możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd, Usługodawca może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Oferent zlecający ekspozycję Ogłoszenia jest właścicielem samochodu lub może oferować go do sprzedaży w imieniu właściciela. Jeśli Oferent nie przekaże tej dokumentacji w wyznaczonym terminie, Usługodawca odmówi emisji Ogłoszenia.

 

6. W Ogłoszeniach w dziale „Auto-giełda” nie będą zamieszczane adresy internetowe Usługodawcy, chyba że zamieszczenie tych adresów internetowych jest szczególnie uzasadnione.

 

II. „Turystyka”

 

1. Ogłoszenia w dziale „Turystyka” mogą dotyczyć ofert turystycznych z biur podróży, hoteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych, kwater prywatnych, gospodarstw agroturystycznych itp. i powinny spełniać następujące warunki:

-    treść Ogłoszenia na całą stronę może zawierać 23 wiersze po 37 znaków.

 

2. W treści Ogłoszenia powinien być podany numer telefonu kontaktowego, który służy do udzielania informacji osobom zainteresowanym Ogłoszeniem.

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Oferent zlecający emisję Ogłoszenia może prowadzić działalność turystyczną lub występować w imieniu podmiotu o takim przedmiocie działalności. Jeśli Oferent nie przekaże tej dokumentacji w wyznaczonym terminie, Usługodawca odmówi emisji ogłoszenia.

 

4. W dziale „Turystyka” nie będą zamieszczane adresy internetowe stron, na których publikowane są inne ogłoszenia turystyczne nie emitowane w Telegazecie, chyba że zamieszczenie tych adresów internetowych jest szczególnie uzasadnione.

 

III. „Nieruchomości”, „Ogłoszenia motoryzacyjne”, „Spedycja”, „Praca”
i „Ogłoszenia drobne” (kupię/sprzedam/inne/usługi, praca, pożyczki/kredyty)

 

1. Ogłoszenia zamieszczane w działach: „Nieruchomości”, „Ogłoszenia motoryzacyjne” , „Spedycja”, „Praca” i „Ogłoszenia drobne” (kupię/sprzedam/inne/usługi, praca,  pożyczki  /kredyty), powinny spełniać następujące warunki:

-    treść Ogłoszenia na całą stronę może zawierać do 19 wierszy po 37 znaków.

 

2. W treści Ogłoszenia powinien być podany numer telefonu kontaktowego, który służy do udzielania informacji osobom zainteresowanym Ogłoszeniem.

 

3. „Spedycja” jest częścią działu „Auto-giełda”. W dziale tym mogą pojawiać się wyłącznie ogłoszenia dotyczące usług transportowych i spedycyjnych.  Ogłoszenia
o sprzedaży samochodów, w tym ciągników siodłowych, naczep itp., mogą być eksponowane tylko na stronach poświęconych takim Ogłoszeniom.

 

4. Dział „Praca” przeznaczony jest dla bezpośrednich ofert zatrudnienia oraz ofert pośrednictwa pracy. W treści Ogłoszenia powinien być podany numer telefonu kontaktowego, który służy do udzielania informacji osobom zainteresowanym Ogłoszeniem oraz nazwa i adres podmiotu oferującego pośrednictwo pracy. Przed emisją każdego Ogłoszenia w dziale „Praca” Oferent zobowiązany jest przesłać Usługodawcy, wraz z Ogłoszeniem i potwierdzeniem wpłaty, materiały wysyłane w odpowiedzi na zgłoszenie się osoby zainteresowanej ofertą. Wymóg ten nie dotyczy bezpośrednich ofert zatrudnienia. Dodatkowo wraz z Ogłoszeniem Oferent jest zobowiązany dostarczyć kopie podstawowych dokumentów firmy tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia
o nadaniu numerów REGON i NIP. Oferta opisana w treści Ogłoszenia musi być zgodna
z przedmiotem prowadzonej działalności Oferenta.

 

5. Dział „Ogłoszenia drobne” poświęcony jest Ogłoszeniom dotyczącym produktów i usług nie odpowiadających innym działom.

 

IV „Paski ogłoszeniowe”

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczania liczby pasków ogłoszeniowych
i Ogłoszeń o jednorodnej tematyce i odmowy przyjęcia ich do ekspozycji.

 

2. Standardowo pasek ogłoszeniowy ma 36 znaków i pojedynczą wysokość czcionki
(z wyjątkiem strony "100" w Telegazecie TVP1 i Telegazecie TVP2). Ekspozycja paska
o podwójnej wysokości czcionki jest możliwa tylko w przypadku, gdy jest wolne miejsce. Obowiązkowe jest wówczas uiszczenie podwójnej opłaty.

 

3. Usługodawca decyduje o liczbie i umiejscowieniu pasków ogłoszeniowych na poszczególnych stronach teletekstu Telegazety.

 

4. Przedłużenie ekspozycji paska ogłoszeniowego na określonej stronie wymaga wcześniejszej pisemnej rezerwacji najpóźniej na tydzień przed końcem opłaconej ekspozycji danego paska ogłoszeniowego. Po tym terminie Usługodawca nie gwarantuje przedłużenia ekspozycji paska ogłoszeniowego na wcześniej wykorzystywanym numerze strony.

 

5. Każda podstrona strony głównej "100" ma określoną kolorystykę ustaloną przez Usługodawcę. Paski ogłoszeniowe mogą być eksponowane tylko w kolorach tła i czcionki przyjętych na danej podstronie.

 

6. O umiejscowieniu paska ogłoszeniowego na danej podstronie decyduje kolejność zgłoszeń. Paski ogłoszeniowe wprowadzane są na kolejne podstrony od góry. Jeśli jest wolne miejsce i nie wymusza to przeniesienia innych pasków, możliwe jest wykorzystanie wolnego miejsca według uznania Oferenta. W innych przypadkach o umiejscowieniu pasków na stronie „100” decyduje Usługodawca.

 

V „Ogłoszenia w Internecie”

 

1. Na stronach internetowych, których strona główna znajduje się pod adresem: http://www.telegazeta.pl eksponowane są kopie Ogłoszeń z działów „Auto-Giełda”, „Turystyka”, „Nieruchomości”, „Praca” , „Ogłoszenia drobne”.

 

2. Ogłoszenia są eksponowane na stronach internetowych w ramach opłaty za emisję                       w wydaniu teletekstowym Telegazety.

 

3. Na stronach internetowych w działach „Auto-Giełda”, „Turystyka” oraz „Nieruchomości” możliwe jest zamieszczanie fotografii do Ogłoszeń. Fotografie można przesłać pocztą elektroniczną wraz z treścią Ogłoszenia na adres: telegazeta@tvp.pl.

 

4. Fotografie muszą być przesyłane wyłącznie w plikach JPG. Do jednego Ogłoszenia można dołączyć maksymalnie 9 fotografii /po maksymalnie 128 kb każda z nich, maksymalna rozdzielczość zdjęcia to 1024x768/.

 

5. Treść Ogłoszenia eksponowanego na stronach internetowych jest pisana czcionką ustaloną przez Usługodawcę.

 

6. Treść Ogłoszenia eksponowanego na stronach internetowych musi odpowiadać treści Ogłoszenia eksponowanego w wydaniu teletekstowym Telegazety.

 

7. Fotografie nie spełniające wymagań Regulaminu nie będą eksponowane lub będą eksponowane z opóźnieniem bez możliwości reklamacji z tego tytułu.

 

 

VI. Aktualizacja i zmiany treści emitowanych ogłoszeń

 

1. W przypadku Ogłoszeń eksponowanych w następujących działach: „Auto–giełda”
(w tym „Ogłoszenia motoryzacyjne” oraz „Spedycja”), „Turystyka”, „Nieruchomości”, „Ogłoszenia drobne” (kupię/sprzedam/inne/usługi, praca, pożyczki/kredyty), Oferentowi przysługuje prawo do dokonania drobnej zmiany w eksponowanej treści maksymalnie raz w tygodniu, przez co rozumie się zmianę maksymalnie 50% eksponowanej treści.

 

2. W przypadku ekspozycji ogłoszeń, na stronach z osobnym numerem, Oferentowi przysługuje prawo do jednokrotnej wymiany całej treści, bądź dokonania drobnych zmiany maksymalnie dwa razy w tygodniu.

 

§ 5. Reklamacje

 

1. W sprawie reklamacji należy się kontaktować:

a)    w przypadku ekspozycji Ogłoszenia zleconego za pośrednictwem Biura Ogłoszeń –z Biurem Ogłoszeń, w którym zlecono emisję Ogłoszenia,

b)    w przypadku emisji Ogłoszenia zleconego w sposób bezpośredni – z Usługodawcą w dniach od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od godziny 08:00 do godziny 16:00, pod numerem telefonu (22) 547-67-05 lub
e-mailem na adres: 
telegazeta@tvp.pl.

 

2. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od rozpoczęcia ekspozycji Ogłoszenia w Telegazecie.

 

3. Usługodawca albo Biuro Ogłoszeń w porozumieniu z Usługodawcą rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania, niezwłocznie powiadamiając o swojej decyzji Oferenta.

 

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca zamieści na swój koszt Ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym terminie po dacie uwzględnienia reklamacji.

 

§ 6. Dane osobowe

 

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) dane osobowe przekazane przez Oferentów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Usługodawcę i podmioty trzecie wskazane przez Usługodawcę.

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonania Usługi polegającej na ekspozycji Ogłoszeń w Telegazetach TVP.

4. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia, Usługodawca informuje, iż jest Administratorem danych osobowych Oferentów (tj. danych koniecznych do zlecenia i ekspozycji Ogłoszenia).

5. Dane osobowe Oferentów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj. umowy do zawarcia, której dochodzi poprzez realizację Usługi.

6. Dane osobowe Oferentów będą przechowywane w okresie wykonywania Usługi a także w terminie wymaganym przepisami z zakresu rachunkowości oraz w czasie koniecznym na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

7. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”/Telegazeta.

8. Oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt 7.

9. Oferentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Podanie przez Oferenta danych osobowych jest konieczne do zlecenia i ekspozycji Ogłoszenia.

11. Dane Oferenta nie będą poddawane profilowaniu.

12. Telewizja Polska S.A. w likwidacji nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. Dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz będą przekazywane Usługodawcy w ramach współpracy z Biurami Ogłoszeń. 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

1. W razie zmiany przepisów prawnych lub realizowanej strategii rozwoju Telegazety Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu
w każdej chwili. W takim przypadku Oferent, który złożył przed dokonaniem zmiany zlecenie ekspozycji Ogłoszenia zachowuje wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki
w niezmienionym zakresie, w szczególności złożone zlecenie ekspozycji Ogłoszenia zostanie wykonane zgodnie z jego treścią.

 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

3. Regulamin jest dostępny w Telegazecie na stronie 454, w siedzibie Usługodawcy oraz w Biurach Ogłoszeń.

 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.01.2024 r.